O Director Xeral de Fondos Comunitarios, mediante acordo por escrito do 17 de abril de 2017 designou como Organismo Intermedio (OI) do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER á Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (SEIDI) do entón Ministerio de Economía, Industria e Competitividade.

Os Reais Decretos 2/2020 e 404/2020 establecen que a Secretaría Xeral de Innovación (SXINN) do Ministerio de Ciencia e Innovación asuma as competencias de coordinación dos órganos con senda financeira da Secretaría Xeral de Investigación e da Secretaría Xeral de Innovación, para a xestión de Programas Operativos cofinanciados por fondos da Unión Europea.

No programa operativo 2014-2020 os Fondos Comunitarios tiveron como obxectivo promover a competitividade e a converxencia, orientando o gasto cara á investigación e a innovación, o apoio ás PEME, a calidade do ensino e a formación, o fomento da calidade no emprego e a cohesión social e a transición cara a unha economía baixa en emisións de carbono que utilice eficazmente os recursos.

Preséntase información sobre as actuacións que se promoven dende o Organismo Intermedio Secretaría Xeral de Innovación cofinanciadas polo FEDER, a través do Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE) FEDER 2014-2020.

O obxectivo deste programa operativo é contribuír á mellora e recuperación da competitividade da economía española, a través do impulso dun modelo de crecemento máis intelixente, apoiado na investigación, a innovación e as TIC, con especial atención ás necesidades e o potencial das PEME.

Programación

Nesta sección poderanse coñecer os aspectos máis relevantes dos Programas Operativos FEDER nos distintos períodos de programación.

Xestión e seguimento

Neste apartado recóllense as distintas liñas de actuación que se financian no ámbito de cada obxectivo específico e os organismos que as xestionan.

Avaliación

Durante o período de programación levaranse a cabo avaliacións de cada programa operativo, en especial para estimar a súa eficacia, eficiencia e impacto.

Comunicación

É importante dar a coñecer o público en xeral os logros dos fondos da Unión Europea, así como concienciar sobre os obxectivos da política de cohesión.

Organismo con senda financeira SXFI

A Secretaría Xeral de Innovación, a través da Subdirección Xeral de Fomento da Innovación (SXFI), e ao abeiro da Liña de Fomento da Innovación dende a Demanda (“Liña FID”), realiza a selección, avaliación e formalización, para os efectos de cofinanciamento FEDER, de operacións de Compra Pública de Innovación (CPI). Así mesmo, realiza o seguimento técnico das operacións cofinanciadas.

Organismo con senda financeira DXPI

A Dirección Xeral da Planificación da innovación (DXPI) xestiona as operacións cofinanciadas con FEDER a través da Subdirección Xeral de Grandes Instalacións Científico-Técnicas (SXGICT) e a Subdirección Xeral de Internacionalización da Ciencia e a Innovación (SXINCI).

A SXGICT leva a cabo a selección e seguimento científico técnico das operacións correspondentes ás actuacións de Grandes Infraestruturas Científicas e Tecnolóxicas Internacionais e Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares (ESFRI/ICTS), mentres que a SXINCI leva a cabo a selección e seguimento científico técnico das operacións correspondentes ás actuacións LifeWatch ERIC “European E-Science Research Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research”, con sede en España.

Así mesmo, a Subdirección Xeral de Xestión Económica (SXXE) realiza os pagamentos dos anticipos reembolsables FEDER.

icono-contacto.svg

Contacto

S.G. de Coordinación de la Innovación

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

feder-verificacion@ciencia.gob.es

S.G. de Fomento de la Innovación

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

fid@ciencia.gob.es

S.G. de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

icts@ciencia.gob.es

S.G. de Internacionalización de la Ciencia y la Innovación

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

sginci@ciencia.gob.es

S.G. de Gestión Económica

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

sggestioneconomica@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...