O Real Decreto 202/2021, do 30 de marzo de estrutura orgánica básica do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades e que substitúe ao Real Decreto 404/2020, establece no seu artigo 5.3, f) a creación da Subdirección Xeral de Fondos Europeos para a Investigación e a Innovación do Departamento (SGFEII), dependente da Subsecretaría, á cal lle corresponden as funcións de coordinación dos órganos con senda financeira do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades e dos seus organismos públicos, para a xestión de Plans e Programas financiados por fondos da Unión Europea no ámbito das competencias deste Ministerio.

A directora xeral de Fondos Comunitarios, mediante acordo por escrito do 12 de xullo de 2022, designou como Organismo Intermedio (OI) do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) á Subsecretaría de Ciencia e Innovación (SCI) do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades para a xestión dos fondos enmarcados no Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) FEDER 2014-2020.

O obxectivo deste programa operativo é contribuír á mellora e recuperación da competitividade da economía española, a través do impulso dun modelo de crecemento máis intelixente, apoiado na investigación, a innovación e o TIC, con especial atención ás necesidades e o potencial das pemes.

Preséntase información sobre as actuacións que se promoven desde o OI-SCI cofinanciadas polo FEDER, a través do POPE FEDER 2014-2020.

Programación

Os Estados membros elaboran os Programas Operativos do FEDER plurirregionales, os cales contribúen á aplicación da estratexia da Unión para un crecemento intelixente, sustentable e integrador e ao logro da cohesión económica, social e territorial.

Os último Programas Operativo plurirregional en España aprobado no ámbito do FEDER é o Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.

Xestión e seguimento

Corpo Neste apartado recóllense as distintas liñas de actuación que se financian no ámbito de cada obxectivo específico, os organismos que as xestionan e a normativa nacional e comunitaria de aplicación.

Inclúese así mesmo un apartado específico dedicado á loita contra a fraude.

Avaliación

Durante o período de programación levarán a cabo avaliacións de cada programa operativo, en especial para estimar a súa eficacia, eficiencia e impacto.

Comunicación

É importante dar a coñecer ao público en xeral os logros dos fondos da Unión Europea, así como concienciar sobre os obxectivos da política de cohesión.

Organismo con senda financeira SGFI

A Secretaría Xeral de Innovación, a través da Subdirección Xeral de Fomento da Innovación (SGFI), e ao abeiro da Liña de Fomento da Innovación desde a Demanda (Liña FID), realiza a selección, avaliación e formalización, para efectos de cofinanciamento FEDER, de operacións de Compra Pública de Innovación (CPI). Así mesmo, realiza o seguimento técnico das operacións cofinanciadas.

Organismo con senda financeira DGPI

A Dirección Xeral da Planificación da innovación (DGPI) xestiona as operacións cofinanciadas con FEDER a través da Subdirección Xeral de Grandes Instalacións Científico-Técnicas (SGGICT) e a Subdirección Xeral de Internacionalización da Ciencia e a Innovación (SGINCI).

A SGGICT leva a cabo a selección e seguimento científico técnico das operacións correspondentes ás actuacións de Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares, Grandes Infraestruturas Científicas e Tecnolóxicas Internacionais (ESFRI) e Infraestruturas Científicas e Tecnolóxicas do CSIC; mentres que a SGINCI leva a cabo a selección e seguimento científico técnico das operacións correspondentes ás actuacións LifeWatch ERIC “, con sede en España.

icono-contacto

Contacto

S.G. de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

feder-sci@ciencia.gob.es

S.G. de Fomento de la Innovación

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

fid@ciencia.gob.es

S.G. de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

icts@ciencia.gob.es

S.G. de Internacionalización de la Ciencia y la Innovación

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

sginci@ciencia.gob.es

S.G. de Gestión Económica

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

sggestioneconomica@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...