Estratexia Española de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (EECTI)

A Estratexia Española de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (EECTI) é o marco de referencia plurianual para o fomento da investigación científica, técnica e de innovación, no que se establecen os obxectivos compartidos pola totalidade das AAPP.

En concreto, a EECTI 2021-2027 está especificamente deseñada para facilitar a articulación da nosa política de I+D+i coas políticas da Unión Europea, para así poder aproveitar da mellor maneira posible as sinerxias entre os programas. Neste aspecto a estratexia engade elementos que pretenden promover tamén a máxima coordinación entre a planificación e programación estatal e autonómica. A Estratexia prioriza e dá resposta aos desafíos dos sectores estratéxicos nacionais en ámbitos específicos clave para a transferencia de coñecemento e a promoción do I+D+i.

Estratexia Nacional de Ciencia Aberta

A Estratexia Nacional de Ciencia Aberta (ENCA) para o período 2023-2027 recolle todos os compromisos relativos á ciencia aberta adoptados por distintos axentes públicos do sistema e fai un repaso do contexto internacional e nacional en materia de ciencia aberta. Ten a misión de fortalecer a calidade, a transparencia e a reproducibilidad da actividade científica en España, de mellorar a difusión entre o persoal científico e a transferencia á sociedade e de deseñar as vías polas que o noso país dá resposta aos retos que ten a comunidade científica española ante esta novo paradigma global logrando que no ano 2027 os procesos de financiamento, execución, comunicación e avaliación da investigación científica en España incorporen os principios da ciencia aberta.

Pacto pola Ciencia e a Innovación

O Pacto pola Ciencia e a Innovación é un documento asinado por organizacións representativas da ciencia, a universidade, a empresa e os traballadores. Este documento, que reflicte o acordo da sociedade civil sobre o papel da ciencia e a innovación en España, contempla unha serie de compromisos concretos en canto ao aumento sustentable de recursos, a mellora das condicións do persoal científico e técnico e o reforzo da autonomía e a coordinación das entidades financiadoras do I+D+i. Para concretar o Pacto, o Congreso dos Deputados aprobou a creación dunha subcomisión, que xa iniciou os seus traballos.

Contorna estratéxica europeo e internacional

A situación socioeconómica de España e a dos países da súa contorna pon de manifesto a necesidade de encadrar o deseño da EECTI nun marco estratéxico global. A EECTI segue as orientacións políticas da UE e o marco estratéxico global como alicerces fundamentais para identificar os seus obxectivos xerais.

Os obxectivos da EECTI teñen en consideración a contribución do I+D+i á consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) da Axenda 2030 das Nacións Unidas e do Acordo de París. O Plan de Acción para a Implementación da Axenda 2030 en España identifica a investigación científica e técnica como unha política panca para contribuír á consecución dos ODS.

Estratexias sectoriais

A Estratexia Española de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (EECTI) súmase ás estratexias sectoriais nas que o I+D+i xoga un papel fundamental, especialmente a Estratexia Española de I+D+i en Intelixencia Artificial, no que a actual Secretaría Xeral de Investigación foi clave no seu desenvolvemento.

A estratexia para a IA en I+D+i de España establece unhas prioridades que se enmarcan na EECTI e que deberán ser desenvolvidas en iniciativas e actividades definidas e financiadas a través dos Plans Estatais de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI). Neste momento, a IA é unha das disciplinas que máis pode influír na rápida transición cara a unha nova sociedade. É unha revolución tecnolóxica, polo que España debe involucrarse no desenvolvemento dunha estratexia de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e innovación que contribúa á xeración de beneficios económicos e sociais.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...