Os consorcios e fundacións do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades actúan como axentes de execución do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación. Para este extenso conxunto de axentes a Lei da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación establece disposicións de carácter xeral e garante, en todo caso, o principio de neutralidade polo cal ningún axente debe resultar privilexiado debido á súa adscrición ou natureza xurídica.

Consorcios

Os consorcios son entidades de dereito público, con personalidade xurídica propia e diferenciada, creadas por varias Administracións Públicas ou entidades integrantes do sector público institucional, entre si ou con participación de entidades privadas, para o desenvolvemento de actividades de interese común a todas elas dentro do ámbito das súas competencias.

Os consorcios poden realizar actividades de fomento, prestacionales ou de xestión común de servizos públicos e cantas outras estean previstas nas leis. Neste sentido, e coa finalidade de promover a cooperación científica con outras administracións, a Administración Xeral do Estado participa en numerosos consorcios que desenvolven actividades de I+D+i en ámbitos científicos destacados. Estes consorcios créanse mediante convenio, previa autorización por lei. Ademais, o convenio de creación precisará de autorización previa do Consello de Ministros.

Consorcios e fundacións adscritos ao ISCIII

Os consorcios públicos CIBER e CIBERNED e as fundacións CNIO, CNIC e FCIEN adscríbense a través do Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII).

No CIBER traballan investigadores básicos e clínicos para facilitar que a investigación de laboratorio chegue aos pacientes de forma áxil e segura, á vez que transfire os seus resultados de investigación á industria e á sociedade. O CIBERNED, impulsa a investigación en enfermidades neurodegenerativas

Doutra banda, a Fundación CNIO promove a investigación oncolóxica e a promoción dos seus avances científico e sanitarios. A CNIC é un centro de investigación de excelencia dedicado a comprender as bases fundamentais da saúde e a enfermidade cardiovascular. A FCIEN apoia e promociona a investigación en todos os campos da neurología básica, clínica e epidemiolóxica.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...