Línies d'actuació

Les actuacions dutes a terme des de l'OI SGINN s'emmarquen en l'Objectiu Temàtic 1 “Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació” dins de l'Eix prioritari 1 del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya (POPE) 2014-2020. Estes actuacions es realitzen dins de les següents prioritats d'inversió:

 • Prioritat d'inversió 1a: Millora de les infraestructures d'investigació i innovació (I+i) i de la capacitat per a desenvolupar excel·lència en matèria d'I+i, i el foment de centres de competència, especialment els de interés europeu. Dins de l'objectiu específic O.I.1.1.2 d'enfortiment de les institucions de R+D i creació, consolidació i millora de les infraestructures científiques i tecnològiques s'emmarquen les línies d'actuació:
 • Infraestructures científiques i tècniques singulars (ICTS).
 • Participació espanyola en Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques Internacionals (ESFRI).
 • Les actuacions LifeWatch ERIC “European I-Science Research Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research”, amb Seu a Espanya.
 • Infraestructures científic‐tecnològiques del Consell Superior d'Investigacions Científiques.
 • Prioritat d'inversió 1b. Foment de la inversió empresarial en I+i liderades per les empreses, el desenvolupament de vincles i sinergies entre les empreses, els centres d'investigació i desenvolupament i el sector de l'ensenyament superior, en particular mitjançant el foment de la inversió en el desenvolupament. Dins de l'objectiu específic O.I.1.2.1 d'Impuls i promoció d'activitats d'I+i liderades per les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses innovadores i suport a la compra pública innovadora s'emmarca la línia d'actuació:
 • Línia de foment de la innovació des de la demanda i de la compra pública innovadora (CPI)

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

 • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

 • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

 • Si heu detectat un error en el contingut...

 • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

 • Si la informació no us ha estat d’utilitat...