Lluita contra el frau

Entre les funcions que la Subdirecció de Gestió del FEDER encomana a la Sotssecretaria de Ciència i Innovació com a Organisme Intermedi per al Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020 es troba l'aplicació de mesurades antifrau eficaços i proporcionades.

En la seua Declaració Institucional en Matèria d'Antifrau la Sotssecretaria de Ciència i Innovació manifesta el seu compromís amb la lluita contra el frau i la promoció d'una cultura d'organització que previnga qualsevol activitat fraudulenta.

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats compta amb una Bústia de denúncies de possibles casos de frau, corrupció i conflicte d'interessos, relacionats amb les actuacions finançades amb Fons Europeus (antifraude.mcin@ciencia.gob.es). S'informa que qualsevol denúncia que es realitze a través d'este mitjà, serà tractada amb confidencialitat, respectant l'anonimat del denunciant, sense que en cap cas es puguen prendre represàlies ni publicar esta informació en llocs web.

El Servici Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) és l'òrgan depenent de la Intervenció General de l'Estat (IGAE), dins del Ministeri d'Hisenda, encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l'OLAF. SNCA posa a la disposició dels ciutadans el canal per a comunicar informació sobre fraus o irregularitats que afecten a Fons Europeus. IGAE:Comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afecten a fons europeus (hacienda.gob.es)

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...