Pla de transferència i col·laboració

El Pla de transferència i col·laboració: la ciència i la innovació al servei de la societat neix amb l'objectiu d'enfortir els vincles entre el sector públic i el privat en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I), per augmentar l'impacte socioeconòmic de la inversió pública en recerca i impulsar la capacitat innovadora de les empreses espanyoles.

El Pla s'estructura entorn de/entorn de 3 eixos d'actuació i inclou 15 mesures.

  • El primer eix se centra en la transferència del coneixement generat en el sistema públic de recerca cap a les empreses, el sector públic i la societat, a través de diferents canals com la creació de noves empreses, les llicències de patents, la difusió de publicacions o l'assessorament científic. 
  • El segon eix inclou mesures per fomentar la col·laboració de les empreses amb les universitats, altres centres d'ensenyament superior i centres públics de recerca durant la fase de generació de coneixement, no només a través de projectes puntuals de col·laboració per a la innovació, sinó també mitjançant nous models més ambiciosos d'aliances públic-privades, així com a través de la mobilitat del personal investigador i la ciència ciutadana. 
  • El tercer eix és trasversal i pretén millorar la capacitació del personal investigador, tècnic i de gestió quant a la valorització del coneixement, així com potenciar les connexions de l'ecosistema, prestant especial atenció al rol dels centres tecnològics, oficines de transferència de coneixement, i altres agents intermedis i plataformes que ajuden a la interacció dels actors del sistema d'innovació.

El Pla proposa noves iniciatives i reforça accions iniciades en els dos últims anys, moltes de les quals s'emmarquen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), i serveix d'acompanyament a reformes regulatòries recents com la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (LCTI), la Llei de Foment de l'Ecosistema de les Empreses Emergents (startups) i el projecte de Llei Orgànica del Sistema d'Universitari (LOSU).

La implementació es farà inicialment en dues fases. En una primera fase, fins a final de 2023, s'engegaran les mesures essencials del pla i s'establiran els criteris de seguiment. Durant la segona fase, fins a 2025, s'executaran totes les iniciatives previstes, s'iniciaran si escau mesures addicionals i s'avaluaran els resultats amb l'objectiu d'introduir les reformes que siguin necessàries i consolidar les mesures més efectives, que vagin més enllà de 2025.

L'objectiu és que l'esperit d'aquest Pla perduri en el temps, incorporant noves iniciatives a mitjà-llarg termini que contribueixin a aconseguir els objectius plantejats.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...