Plan de transferencia e colaboración

O Plan de transferencia e colaboración: a ciencia e a innovación ao servizo da sociedade nace co obxectivo de fortalecer os vínculos entre o sector público e o privado en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i), para aumentar o impacto socioeconómico do investimento público en investigación e impulsar a capacidade innovadora das empresas españolas.

O Plan estrutúrase ao redor de 3 eixos de actuación e inclúe 15 medidas.

  • O primeiro eixo céntrase na transferencia do coñecemento xerado no sistema público de investigación cara ás empresas, o sector público e a sociedade, a través de distintas canles como a creación de novas empresas, as licenzas de patentes, a difusión de publicacións ou o asesoramento científico.
  • O segundo eixo inclúe medidas para fomentar a colaboración das empresas coas universidades, outros centros de ensino superior e centros públicos de investigación durante a fase de xeración de coñecemento, non só a través de proxectos puntuais de colaboración para a innovación, senón tamén mediante novos modelos máis ambiciosos de alianzas público-privadas, así como a través da mobilidade do persoal investigador e a ciencia cidadá.
  • O terceiro eixo é trasversal e pretende mellorar a capacitación do persoal investigador, técnico e de xestión no relativo á valorización do coñecemento, así como potenciar as conexións do ecosistema, prestando especial atención ao rol dos centros tecnolóxicos, oficinas de transferencia de coñecemento, e outros axentes intermedios e plataformas que axudan á interacción dos actores do sistema de innovación.

O Plan propón novas iniciativas e reforza accións iniciadas nos dous últimos anos, moitas das cales se enmarcan no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), e serve de acompañamento a reformas regulatorias recentes como a Lei da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación (LCTI), a Lei de Fomento do Ecosistema das Empresas Emerxentes (startups) e o proxecto de Lei Orgánica do Sistema de Universitario (LOSU).

A implementación farase inicialmente en dúas fases. Nunha primeira fase, ata final de 2023, poranse en marcha as medidas esenciais do plan e estableceranse os criterios de seguimento. Durante a segunda fase, ata 2025, executaranse todas as iniciativas previstas, iniciaranse no seu caso medidas adicionais e avaliaranse os resultados co obxectivo de introducir as reformas que sexan necesarias e consolidar as medidas máis efectivas, que vaian máis aló de 2025.

O obxectivo é que o espírito deste Plan perdure no tempo, incorporando novas iniciativas a medio-longo prazo que contribúan a alcanzar os obxectivos expostos.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...