Investimento 5. Transferencia de coñecemento

Transferencia de conocimiento

Este investimento ten como obxectivo dar un impulso decidido á transferencia de coñecemento. Para iso, propóñense 6 medidas coas que se aborda este reto de mellora en todos os axentes clave necesarios para que o coñecemento científico e os resultados da investigación se apliquen ao desenvolvemento de novas tecnoloxías que afronten os retos da sociedade.

As 6 medidas que se van financiar para impulsar a transferencia de coñecemento á economía e a sociedade son:

Nova convocatoria de axudas en concorrencia competitiva “Ecosistemas de innovación baseados nas Redes de Excelencia Cervera”: Esta actuación considera como un mecanismo fomentar a chegada ao ámbito económico-social das capacidades tecnolóxicas desenvolvidas mediante as Axudas Cervera e a súa posta en valor. En consonancia coas actuacións levadas a cabo polo European Innovation Council, apoiarase a xeración de espazos de promoción, a colaboración, o intercambio de información e a prestación ou canalización de servizos especializados para a innovación nas tecnoloxías prioritarias Cervera nun marco de colaboración público-privada-social. A colaboración producirase entre Centros Tecnolóxicos de Excelencia Cervera, o tecido produtivo, start-up, universidades, organismos públicos e privados de I+D+I, cidades, AA.PP, axentes sociais, ONG, etc.

Mellora das capacidades e da orientación das Oficinas de Transferencia de Resultados da Investigación (OTRI): é necesario reforzar os elementos de interface entre os centros xeradores de coñecementos e o sector produtivo e que as OTRI sexan auténticas Oficinas de Transferencia de Coñecemento (OTC).

Convocatorias de Axudas Cervera a Centros Tecnolóxicos, centros de investigación e pemes e mindcaps para a realización de I+D en tecnoloxías prioritarias, son de 2 tipos:

  • Axudas a Centros Tecnolóxicos de Excelencia Cervera, para que realicen programas estratéxicos en tecnoloxías prioritarias e para fomentar a colaboración público-privada sobre todo co sector empresarial, converténdose en socios tecnolóxicos e de innovación estratéxicos que xeren un impacto destacado no investimento empresarial en I+D+I.
  • Unha nova modalidade da Convocatoria de proxectos de I+D Transferencia Cervera, de concorrencia competitiva e que se amplía a que os centros de investigación actúen como socios. Con esta convocatoria (que combina axudas e préstamos) realizaranse proxectos en colaboración efectiva entre Centros Tecnolóxicos, Organismos de Investigación e pemes e empresas de mediana capitalización para resolver problemas tecnolóxicos asociados aos produtos ou servizos que elaboran ou ofrecen de forma competitiva nos mercados. Nesta nova modalidade de convocatoria permitirase atenuar a esixencia de garantías ás empresas participantes.

Esta convocatoria coordinarase coa de Doutorados industriais e Programa Torres Quevedo do investimento 4 (convocatorias para a contratación e incorporación de doutores á empresa) para reforzar a capacidade de absorción do coñecemento transferido. Trátase dun exercicio de coordinación entre convocatorias que potenciará o efecto das medidas.

Convocatoria de axudas ás pemes españolas con selo de excelencia europeo: Unha das medidas para incrementar a colaboración público-privada en innovación é a convocatoria de axudas a start-up e pemes españolas que, despois de obter o selo de excelencia europea, non teñan a madureza suficiente para acudir ao apoio do EIC Accelerator e facilítaselles unha axuda semellante para evitar que desaparezan e poidan perfeccionar o seu modelo de negocio ou validar a súa tecnoloxía en ámbitos reais tralo seu arranque. É, polo tanto, unha convocatoria que xera sinerxías con outras iniciativas europeas.

Medidas de capital risco, coinvestimento e investimento en empresas con tecnoloxías estratéxicas: consideran dous tipos de actuacións:

  • Creación de fondos de transferencia de tecnoloxía que valoricen e permitan explotar coñecemento público: impulsar iniciativas público-privadas de capital risco que invistan en empresas de base tecnolóxica que se encontran en fases moi iniciais de desenvolvemento (semente e posta en marcha) e que, principalmente, se apoien no coñecemento desenvolvido en organismos de investigación.
  • Coinvestimentos directos con investidores privados en empresas tecnolóxicas, fundamentalmente pemes, a través da sociedade INNVIERTE. Estes coinvestimentos realizaranse en empresas innovadoras, que se apanquen en tecnoloxía novidosa no sector que operan como fonte de vantaxe competitiva ou ben desenvolvan un produto, servizo ou proceso innovador con potencial de dar lugar a un modelo de negocio sostible que permita a creación de valor no mercado. Serán empresas españolas tecnolóxicas e innovadoras, principalmente de tamaño pequeno e mediano, con alto potencial de crecemento económico.

Reforzo da convocatoria de axudas NEOTEC: NEOTEC é unha convocatoria para o apoio á creación e consolidación de empresas de base tecnolóxica. Son axudas a proxectos empresariais baseados en tecnoloxías ou coñecementos desenvolvidos a partir da actividade investigadora e cuxa estratexia de negocio se fundamenta no desenvolvemento de tecnoloxía novidosa. O novo modelo de convocatoria para reforzar as capacidades de absorción e xeración de coñecemento primará con máis axuda a aqueles proxectos que incorporen unha persoa titulada doutor de nova contratación.

icono-contacto.svg

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...