Personal investigador funcionari de les escales dels Organismes Públics d'Investigació

Per a l'accés al personal investigador funcionari de les escales dels Organismes Públics d'Investigació (OPI) és necessari el títol de doctor/a o equivalent.

Poden participar persones espanyoles, nacionals de la Unió europea, i els seus cònjuges, persones estrangeres incloses en l'àmbit de tractats internaciones celebrats per la Unió europea, o estrangeres que es troben regularment en territori espanyol, en el moment del nomenament o de la firma del contracte. Les proves es podran celebrar en anglés per a les persones estrangeres.

El sistema selectiu és el concurs basat en la valoració del currículum del personal investigador: mèrits aportats relacionats amb l'activitat investigadora, de desenvolupament experimental, de transferència de coneixement i d'innovació, així com l'adequació de les competències i capacitats de les candidatures a les característiques de les places.

Els òrgans de selecció estaran formats majoritàriament per personal no pertanyent al mateix OPI del lloc de treball. Podran formar part d'aquests òrgans aquelles persones, espanyoles o estrangeres, tinguen o no una relació de servicis amb l'Organisme Públic d'Investigació i amb independència del tipus de relació, que puguen ser considerats professionals de reconegut prestigi en investigació, desenvolupament experimental, transferència de coneixement o innovació en l'àmbit que es tracte.

  • Escala de Personal Científic Titular (R3). Funcions que comprenguen a les activitats d'investigació científica o tecnològica.
  • Escala de Personal Investigador Científic (R4). Funcions d'alt nivell, dins de les diferents activitats que constituïsquen la finalitat específica de l'Organisme.
  • Escala de Professorat d'Investigació (R4). Funcions d'especial exigència i responsabilitat, dins de les diferents activitats que constituïsquen la finalitat específica de l'Organisme, amb una labor investigadora pròpia de singular rellevància.

Avaluació per mérits investigadors (Quinquennis)

Per activitats i tasques realitzades en els àmbits d'investigació, desenvolupament tecnològic, direcció, gestió i transferència de coneixement en els OPI durant períodes de cinc anys.

El personal investigador pot sol·licitar la seua avaluació quan ix la convocatòria a la fi de cada any.

El resultat favorable d'esta avaluació té efectes en la retribució, determinant la quantia del component del complement específic denominat “component per mèrits investigadors”. En cap cas es pot excedir de la quantia corresponent al resultat de superar favorablement sis avaluacions.

En esta avaluació es tenen en compte les activitats i tasques desenvolupades en els àmbits d'investigació, desenvolupament tecnològic, direcció, gestió i transferència del coneixement.

La Comissió Avaluadora de l'Acompliment de l'Activitat Científic-Tecnològica és l'òrgan col·legiat adscrit a la Secretaria General d'Investigació, creat pel Reial decret 310/2019, de 26 d'abril, la finalitat principal del qual és l'avaluació de l'acompliment de l'activitat científic-tecnològica desenvolupada pel personal investigador funcionari dels OPI.

La Comissió recapta l'assessorament dels membres de la comunitat científica a través de comités assessores. La proposta de membres dels comités assessores és realitzada pel president de la Comissió, sentides les persones titulars de les direccions dels OPI, entre personal investigador funcionari que tinga acreditat, almenys, deu anys d'antiguitat en les escales científiques.

Avaluació per activitat investigadora (Sexennis)

Per activitat investigadora realitzada al llarg de tota la seua carrera professional i avaluada cada sis anys.

Esta avaluació és gestionada Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI) de l'Organisme Autònom Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), entitat adscrita al Ministeri d'Universitats.

El personal investigador pot sol·licitar la seua avaluació cada any en la seua respectiva convocatòria.

Superada favorablement l'avaluació s'adquirix i consolida un tram d'este component, en el complement de productivitat, fins a un màxim de sis. Addicionalment també s'adquirix automàticament un tram d'excel·lència científica en el complement específic.

icono-contacto

Contacto

Quinquenios

Comisión Evaluadora de la Actividad Científico-Tecnológica

cedact@ciencia.gob.es

Sexenios

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

ayuda.cneai@aneca.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...