Persoal investigador funcionario das escalas dos Organismos Públicos de Investigación

Para o acceso ao persoal investigador funcionario das escalas dos Organismos Públicos de Investigación (OPI) é necesario o título de doutor/a ou equivalente.

Poden participar persoas españolas, nacionais da Unión europea, e os seus cónxuxes, persoas estranxeiras incluídas no ámbito de tratados internaciones celebrados pola Unión europea, ou estranxeiras que se achen regularmente en territorio español, no momento do nomeamento ou do sinatura do contrato. As probas poderanse celebrar en inglés para as persoas estranxeiras.

O sistema selectivo é o concurso baseado na valoración do currículo do persoal investigador: méritos achegados relacionados coa actividade investigadora, de desenvolvemento experimental, de transferencia de coñecemento e de innovación, así como a adecuación das competencias e capacidades das candidaturas ás características das prazas.

Os órganos de selección estarán formados maioritariamente por persoal non pertencente ao mesmo OPI do posto de traballo. Poderán formar parte dos este órganos aquelas persoas, españolas ou estranxeiras, teñan ou non unha relación de servizos co Organismo Público de Investigación e con independencia do tipo de relación, que poidan ser considerados profesionais de recoñecido prestixio en investigación, desenvolvemento experimental, transferencia de coñecemento ou innovación no ámbito de que se trate.

  • Escala de Persoal Científico Titular (R3). Funcións que comprendan ás actividades de investigación científica ou tecnolóxica.
  • Escala de Persoal Investigador Científico (R4). Funcións de alto nivel, dentro das distintas actividades que constitúan a finalidade específica do Organismo.
  • Escala de Profesorado de Investigación (R4). Funcións de especial esixencia e responsabilidade, dentro das distintas actividades que constitúan a finalidade específica do Organismo, cun labor investigador propia de singular relevancia.

Avaluación por méritos investigadores (Quinquenios)

Por actividades e tarefas realizadas nos ámbitos de investigación, desenvolvemento tecnolóxico, dirección, xestión e transferencia de coñecemento nos OPI durante períodos de cinco anos.

O persoal investigador pode solicitar a súa avaliación cando sae a convocatoria a finais de cada ano.

O resultado favorable desta avaliación ten efectos na retribución, determinando a contía do compoñente do complemento específico denominado “compoñente por méritos investigadores”. En ningún caso pódese exceder da contía correspondente ao resultado de superar favorablemente seis avaliacións.

Nesta avaliación téñense en conta as actividades e tarefas desenvolvidas nos ámbitos de investigación, desenvolvemento tecnolóxico, dirección, xestión e transferencia do coñecemento.

A Comisión Avaliadora do Desempeño da Actividade Científico-Tecnolóxica é o órgano colexiado adscrito á Secretaría Xeral de Investigación, creado polo Real Decreto 310/2019, do 26 de abril, cuxa finalidade principal é a avaliación do desempeño da actividade científico-tecnolóxica desenvolvida polo persoal investigador funcionario dos OPI.

A Comisión solicita o asesoramento dos membros da comunidade científica a través de comités asesores. A proposta de membros dos comités asesores é realizada polo presidente da Comisión, ouvidas as persoas titulares das direccións dos OPI, entre persoal investigador funcionario que teña acreditado, polo menos, dez anos de antigüidade nas escalas científicas.

Avaluación por actividade investigadora (Sexenios)

Por actividade investigadora realizada ao longo de toda a súa carreira profesional e avaliada cada seis anos.

Esta avaliación é xestionada Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora (CNEAI) do Organismo Autónomo Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA), entidade adscrita ao Ministerio de Universidades.

O persoal investigador pode solicitar a súa avaliación cada ano na súa respectiva convocatoria.

Superada favorablemente a avaliación adquírese e consolida un tramo deste compoñente, no complemento de produtividade, ata un máximo de seis. Adicionalmente tamén se adquire automaticamente un tramo de excelencia científica no complemento específico.

icono-contacto.svg

Contacto

Quinquenios

Comisión Evaluadora de la Actividad Científico-Tecnológica

cedact@ciencia.gob.es

Sexenios

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

ayuda.cneai@aneca.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...