Política de privacitat i protecció de dades

Este avís legal és d’aplicació a les pàgines dels portals web i seus electròniques propietat del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats actua com a responsable del tractament de les dades de caràcter personal relatives als usuaris dels seus servicis. Les dades aportades per l’interessat s’utilitzaran, amb caràcter exclusiu, per a les finalitats previstes en cada procediment o actuació.

La normativa vigent en l’àmbit de la protecció de dades de caràcter personal es compon del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD). D’acord amb la normativa esmentada abans, el Ministeri garantirà la confidencialitat de les dades personals tractades. Per a això, adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries.

Recollida de dades personals

Per a exercir les competències que té atribuïdes i a fi de prestar servicis a la ciutadania, el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats pot obtindre i tractar dades de caràcter personal.

El Ministeri informarà de les dades personals que obtinga directament de l’interessat en el moment de recollir-les. En la informació proporcionada s’especificarà la finalitat, la base jurídica del tractament, els drets que pot exercir l’interessat, la identitat de l’òrgan responsable del tractament i les dades de contacte del delegat de protecció de dades. Pot consultar-ne informació addicional al Registre d’activitats de tractament, que és el document que arreplega totes les activitats de tractament de dades personals realitzades pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Registre de tractament d’activitats

Destinataris, cessió i transferència de dades

En la majoria dels casos, el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats no comunica les dades personals tractades a altres destinataris. En els casos en què es comuniquen a tercers, sempre es procedix en aplicació de la normativa vigent, i se n’informa l’interessat quan correspon.

Període de conservació de les dades

Les dades es conserven durant el temps imprescindible per a garantir la prestació dels servicis oferits pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Exercici de drets

L’usuari pot exercir en tot moment els drets reconeguts en relació amb les dades tractades pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Per a això, pot presentar a la seu electrònica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats una sol·licitud d’accés, limitació, rectificació, portabilitat, supressió o oposició, d’acord amb la normativa vigent.

Exercici dels drets de protecció de les dades personals

També es pot dirigir a l’autoritat de control, en este cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i interposar una reclamació si considera que les seues dades personals no es tracten conforme a la normativa vigent.

Queixes i suggeriments

Per tal d’arreplegar i tramitar tant les manifestacions d’insatisfacció amb els servicis prestats com les iniciatives per a millorar-ne la qualitat, pot presentar a la seu electrònica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats una queixa o suggeriment.

Queixes i suggeriments

Política de galletes

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats utilitza un servici d’analítica web que consistix a instal·lar galletes temporalment amb l’única i exclusiva finalitat d’elaborar informes de caràcter estadístic. Les galletes són fitxers creats al navegador de l’usuari per a registrar la seua activitat al lloc web. Una galleta no identifica una persona, sinó una combinació computador-navegador-usuari, té una vigència temporal limitada i en cap cas no s’utilitza per a arreplegar informació de caràcter personal.

Per a navegar pel portal i les seus electròniques del Ministeri, es pot optar per no permetre la instal·lació d’estes galletes i és possible deshabilitar-les directament al navegador. A cada navegador l’operativa és diferent. En l’ajuda del navegador trobarà informació relacionada amb l’ús de les galletes.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...